Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID

 • 1.1.  Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn alle door Firma Staelens gedane offerten evenals alle door haar gesloten overeenkomsten onderworpen aan de vulgende voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”), die de klant verklaart te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden.
 • 1.2.  Het plaatsen van een bestelling, het accepteren van een aanbod of het geven van een opdracht door de klant heeft automatisch de aanvaarding van de Algemene Voorwaarden door de klant tot gevulg.


ARTIKEL 2 – OFFERTES EN BESTELLINGEN

 • 2.1.  Alle offertes zijn, tenzij anders vermeld, vrijblijvend.
 • 2.2.  Alle offertes zijn 30 dagen geldig. Na deze termijn vervalt de offerte.
 • 2.3.  De door Firma Staelens opgegeven hoeveelheden worden berekend vulgens de gegevens van de klant en zijn bijgevulg louter informatief. Firma Staelens kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden.
 • 2.4.  Elke wijziging, toevoeging of weglating met betrekking tot de werkzaamheden zoals omschreven in de bestelbon/offerte/overeenkomst, moet het voorwerp uitmaken van een aanhangsel bij de bestelbon/offerte/overeenkomst. Bij ontstentenis daarvan, zal er steeds en onherroepelijk van worden uitgegaan dat deze werken conform de verbale instructies van de klant werden uitgevoerd. Elke gebeurlijke schriftelijke bevestiging of melding van Firma Staelens inzake een wijziging, toevoeging of weglating van de werkzaamheden zoals omschreven in de bestelbon/offerte/overeenkomst, zal in hoofde van de klant onweerlegbaar, aanvaard en onherroepelijk zijn bij gebrek aan diens schriftelijke opmerkingen binnen de 24 uren vanaf de verzending van de mededeling of bevestiging.


ARTIKEL 3 – ANNULATIE EN EENZIJDIGE VERBREKING

 • 3.1.  Een bestelling is onherroepelijk en kan door de klant slechts geannuleerd worden na de uitdrukkelijke, voorafgaande goedkeuring van Firma Staelens, waarbij de klant steeds zal gehouden zijn de reeds uitgestane kosten en lasten, de reeds uitgevoerde werken, samen met de reeds geleverde materialen en benodigdheden integraal te vuldoen, bovendien vermeerderd met een vergoeding gelijk aan 20 % van de totale overeengekomen prijs voor de aannemingswerken (excl. BTW).
 • 3.2.  Artikel 3.1 geldt onverminderd het recht van Firma Staelens om een schadevergoeding te eisen voor de werkelijke geleden schade, indien die hoger zou zijn.


ARTIKEL 4 – LEVERINGEN EN UITVOERING AANNEMINGSWERKEN

 • 4.1.  Behoudens wanneer anders overeengekomen, zal een voorschot ten belope van 30% van de waarde van de bestelling verschuldigd zijn, vooraleer de werken worden gestart.
 • 4.2.  De planning van de levering en de uitvoering kan slechts geschieden na betaling van het voorschot en na ondertekening en terugzending van alle tot de aannemingsopdracht dienstige stukken.
 • 4.3.  Elke termijn van levering van goederen en/of uitvoering van werken, indien deze vermeld wordt, wordt slechts op indicatieve wijze aangeduid, en laattijdigheid in de levering of uitvoering laat aan de klant niet toe de bestelling af te zeggen of schadevergoeding te vorderen, evenmin om zijn betalingsverplichtingen op te schorten. De uitvoeringstermijn wordt geschorst ingeval van overmacht cf. artikel 8, zonder dat een vergoeding verschuldigd is.
 • 4.4.  Indien de levering franco op de werf of het magazijn is overeengekomen, is Firma Staelens, diens onderaannemers of aangestelden slechts gehouden om op deze plaats te leveren voor zover zij op normale wijze bereikbaar is. Kan dit niet, dan zal er ter plaatse worden gelost, naast het vervoermiddel, en blijven de goederen vanaf dat ogenblik op het risico en geheel ten laste van de klant achter.
 • 4.5.  De klant dient ervoor te zorgen dat de werken onmiddellijk kunnen worden aangevat. Bij gebreke daaraan, zullen de rechtstreekse en onrechtstreekse kosten welke voortvloeien uit het tijdsverlies ten laste van de klant worden gelegd, zonder voorafgaande ingebrekestelling. De werf dient door de klant in het voordeel van Firma Staelens gratis voorzien te worden van elektriciteit en water. De klant zorgt voor een zorgvuldige stockering van de op de werf geleverde goederen en voor de beveiliging daarvan.


ARTIKEL 5 – KLACHTEN EN AANVAARDING – LEVERING MATERIAAL

 • 5.1.  Geen enkele klacht met betrekking tot het geleverde materiaal, met uitzondering van deze voor verborgen gebreken, is nog ontvankelijk indien de grieven, nauwkeurig omschreven, niet binnen de drie dagen na levering per aangetekende brief door de klant aan Firma Staelens zijn verzonden. Nadat deze termijn verstreken is, wordt het geleverde materiaal geacht aanvaard te zijn door de klant.
 • 5.2.  In geval Firma Staelens de gegrondheid van de ingediende klacht erkent, zal haar verplichting er toe beperkt zijn de betwiste goederen te vervangen, met uitsluiting van gelijk welke vergoeding.
 • 5.3.  In ieder geval zal de aansprakelijkheid van Firma Staelens voor leveringen van materiaal dat aangekocht is bij leveranciers beperkt zijn tot de eventuele aansprakelijkheid van de leveranciers zelf. Bovendien kan Firma Staelens voor dergelijke leveringen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld wanneer de eventuele aansprakelijkheid van de leveranciers zelf om welke reden ook niet (meer) kan worden ingeroepen (zoals bijv. bij faillissement van de leverancier).
 • 5.4. In geen geval is Firma Staelens aansprakelijk voor gebreken, van welke aard ook, in goederen en materialen die door de klant, diens onderaannemers, gemandateerden of aangestelden werden geleverd.


ARTIKEL 6 – KLACHTEN EN AANVAARDING – AANNEMINGSWERKEN

 • 6.1.  Wanneer de aannemingswerken beëindigd zijn, dient de klant de goede uitvoering van het werk na te gaan. Indien het werk niet conform is, dient de klant opmerkingen over te maken via aangetekend schrijven en Firma Staelens uit te nodigen het werk behoorlijk uit te voeren.
 • 6.2.  De aannemingswerken worden geacht definitief en onherroepelijk aanvaard te zijn door de klant van zodra één van de vulgende feiten zich voordoet:
  • –  Uitdrukkelijke verklaring van de klant dat hij de aannemingswerken aanvaardt;
  • –  Binnen de acht dagen na de uitvoering worden geen bemerkingen aangetekend overgemaakt aan Firma Staelens;
  • –  Betaling van de vulledige prijs of van het nog verschuldigde saldo van de prijs;
  • –  ingebruikname van de uitgevoerde werken.
 • 6.3.  Vanaf het ogenblik van aanvaarding van de werken door de klant, gaat het risico over op de klant en is geen enkele klacht die betrekking heeft op de zichtbare gebreken meer ontvankelijk.
 • 6.4.  In geval er zich gebreken voordoen aan de werken en deze tijdig gemeld worden, heeft Firma Staelens de keuze de gebreken te herstellen zodat de werken finaal conform de overeenkomst afgewerkt worden ofwel hiervoor een schadevergoeding te betalen.


ARTIKEL 7 – AANSPRAKELIJKHEID

 • 7.1.  Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de verplichtingen van Firma Staelens een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis uitmaken.
 • 7.2.  De aansprakelijkheid van Firma Staelens is steeds beperkt tot maximum de waarde van de betrokken overeenkomst, exclusief BTW en kosten. Firma Staelens is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, morele schade, reputatieschade en winstderving.
 • 7.3.  Firma Staelens is niet aansprakelijk voor het verlies, de diefstal, het waardeverlies of de beschadiging van door de klant aan Firma Staelens toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook, met het oog op hun aanpassing, verbouwing, restauratie of welke andere manipulatie ook aan Firma Staelens gevraagd, en dit zowel op als buiten de werf, alsmede tijdens het transport of de afbraak/plaatsing ervan.
 • 7.4.  Ingeval Firma Staelens een schadevergoeding verschuldigd is aan de klant, zal dit bij voorrang door middel van een vermindering van de prijs of, in voorkomend geval, een kwijtschelding van de uitstaande betaling worden vereffend.
 • 7.5.  Bij opdrachten waarbij administratieve vergunningen te pas komen, draagt Firma Staelens geen enkele verantwoordelijkheid wat de administratieve vergunningen betreft. Eventuele daaruit voortvloeiende schade en boetes vallen integraal ten laste van de klant.
 • 7.6.  De klant is jegens Firma Staelens aansprakelijk voor elk schadeverwekkend feit dat zich voordoet op de werf aan de goederen, aangestelden of onderaannemers en hun materialen, zowel ingevulge zijn eigen fout (zelfs de lichtste) als voor deze van personen voor wie hij instaat of voor deze van derden die hij op de plaats van de werken heeft toegelaten of duldt. De klant zal Firma Staelens ter zake in dezelfde zijn integraal vrijwaren voor aanspraken van derden.
 • 7.7.  De klant dient ervoor te zorgen dat de werf vuldoende verzekerd is voor aanvang van de werken.


ARTIKEL 8 – OVERMACHT

 • 8.1.  Firma Staelens kan niet aansprakelijk gesteld worden wegens fouten veroorzaakt door haar eigen gedragingen of gedragingen van onderaannemers, indien deze fout te wijten is aan overmacht, zoals gedefinieerd in artikel 8.2 en 8.3.
 • 8.2.  Overmacht wordt gedefinieerd als de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van de partij die de overmacht inroept, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst al te voorzien.
 • 8.3.  Worden onder meer (niet-limitatief) uitdrukkelijk als overmacht aanzien: vorst, brand, natuurrampen, rellen, schaarste aan vervoermiddelen, onderbreking van het vervoer, vertraging bij levering door een leverancier, tekort aan werkkrachten, staking, lock-out, diefstal, oorlog, maatregelen afgekondigd door de overheden die de uitvoering van de verbintenis onmogelijk, moeilijker of aanzienlijk duurder maken dan zoals op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst het geval was, etc.
 • 8.4.  Wanneer een overmachtssituatie zich voordoet, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort voor de duur van de overmachtssituatie. Firma Staelens zal in de mogelijkheid worden gesteld om haar verbintenis alsnog na te komen. Wanneer de uitvoering van haar verbintenissen alsnog moeilijk blijkt te zijn en er geen redelijk alternatief voorhanden is, zal de overeenkomst ontbonden worden, zonder dat een recht op schadevergoeding kan ontstaan voor de klant.


ARTIKEL 9 – BETALINGEN

 • 9.1.  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de facturen van Firma Staelens contant betaalbaar binnen de 30 dagen op diens woonplaats of vennootschapszetel.
 • 9.2.  Ten einde geldig te zijn, moet elke klacht aangaande voorschotten, betalingen en facturen geschieden bij aangetekend schrijven aan de zetel van Firma Staelens binnen de acht kalenderdagen vanaf de datum van verzending van de factuur, nota of kostenstaat. De factuurdatum wordt onweerlegbaar vermoed de datum van verzending van factuur te zijn. Betaling van de factuur zonder protest binnen de gestelde termijn levert steeds en zonder uitzondering een vuldoende bewijs op van de geleverde prestaties. Bewijs van verzending van de factuur wordt geleverd door het uitgaand facturenboek of opname in de BTW aangiftes van Firma Staelens.
 • 9.3.  De niet-betaling, zelfs gedeeltelijk, op de vervaldag van een factuur of een handelseffect heeft tot gevulg dat:
  • 1. De uitvoering van de prestaties waartoe Firma Staelens gehouden is wordt opgeschort tot de betaling van de vulledige factuur, vermeerderd met de door Firma Staelens op basis van dit artikel gevorderde bijkomende sommen, interesten en/of schadevergoedingen.
  • 2. Alle door Firma Staelens verleende kortingen en betalingsfaciliteiten vervallen.
  • 3. Alle verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling verwijlintresten genereren gelijk aan 1% per maand vanaf de vervaldag.
  • 4. De klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd is ten belope van 10% van de waarde van de overeenkomst.
  • 5. Firma Staelens de overeenkomst kan ontbinden zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst.
 • 9.4.  Artikel 9.3 geldt onverminderd het recht van Firma Staelens om een schadevergoeding te eisen voor de werkelijke geleden schade, indien die hoger zou zijn.


ARTIKEL 10 – EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RISICO

 • 10.1.  Alle goederen, materialen en benodigdheden, alsmede de uitgevoerde werken blijven eigendom van Firma Staelens tot aan de integrale betaling van de facturen. Dit geldt evenzeer indien de werken, leveringen, goederen of materialen van Firma Staelens slechts een onderdeel uitmaken (bijzaak) van een groter geheel (hoofdzaak) waarvan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan Firma Staelens zou toebehoren.
 • 10.2.  Het risico gaat over op de klant op het moment dat de goederen de magazijnen van Firma Staelens verlaten. De klant staat vanaf de levering op de werf in voor schade aan en vervreemding van deze goederen.


ARTIKEL 11 – GESCHILLEN

 • 11.1. Geschillen worden beslecht door de Rechtbanken bevoegd voor de vennootschapszetel van Firma Staelens. Het Belgisch recht is van toepassing.


ARTIKEL 12- ALGEMENECLAUSULES

 • 12.1.  Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat geen enkele voorwaarde waarvan de tekst voorkomt op de documenten van de klant, door Firma Staelens aanvaard wordt.
 • 12.2.  Van de Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken, in zover Firma Staelens daar uitdrukkelijk schriftelijk mee heeft ingestemd.
 • 12.3.  De nietigheid van een of meerdere clausules van deze Algemene Voorwaarden hebben niet de nietigheid van de andere clausules tot gevulg dewelke integraal van toepassing blijven.
 • 12.4.  Het feit dat Firma Staelens zich, op één of ander ogenblik, niet beroept op één van deze Algemene Voorwaarden, kan niet geïnterpreteerd worden als een afstand om er zich later op te baseren.